O Drnovicích

Drnovice patří k nejstarším a největším obcím na Vyškovsku. K dnešnímu dni mají téměř 2300 obyvatel. Leží necelé 4 km západně od Vyškova na předělu jihovýchodních svahů Drahanské vrchoviny a úrodné nížiny Vyškovské brány, v nadmořské výšce 270-290 m n. m. Významnou krajinnou dominantou je kopec Chocholík s nadmořskou výškou 366,5 m n. m. Vesnicí protéká potok Drnůvka, v katastru obce se nachází prameniště kvalitní pitné vody. Významnými krajinnými prvky v okolí jsou např. Drnovický mokřad, Budonická louka nebo travino-bylinná lada Pod Chocholíkem.

Vhodná sídlištní poloha – prosluněné svahy, proti severu chráněné převýšením Drahanské vrchoviny, těsná blízkost lesů, zaručující dostatek vodních zdrojů a úrodnost půd v nižších polohách lákaly pravěké obyvatelstvo k osídlení od pradávna. Doklady o starobylých kulturách v podobě kamenných nástrojů, keramických nádob a uměleckých předmětů jsou dodnes nalézány v obci a okolí. Nejstarší z nich pocházejí již z mladšího paleolitu, tedy z dob až 40 000 let př.n.l.

Název obce pochází s největší pravděpodobností od osobního jména Drn a znamená tedy „ves lidí Drnových“. Snad se mohlo jednat o zakladatele nebo lokátora vsi, který však písemnými prameny doložen není. Za první písemnou zmínku o obci lze považovat uvedení Drnovic v soupisu majetku třebíčského benediktinského kláštera Nanebevzetí P. Marie v roce 1104. Od 13. století jsou Drnovice součástí račického panství. Jan svobodný pán Mundy, který račické panství roku 1864 prodává, si ponechal drnovický velkostatek se dvory Drnovskou a Kašparovem. Po jeho smrti v roce 1872 byla z velkostatku zřízena Mundyho nadace, která financovala opravy a údržbu zámku a zemský ženský chudobinec v něm umístěný.

Farní kostel se připomíná již na počátku 15. století. Po velkém požáru roku 1652 byl stržen a vystavěn nový (sv. Vavřince). Fara je zmiňována roku 1580, tehdy jako luteránská, katolický farář zde působil od roku 1630. Zmínka o škole pochází již z roku 1691. Roku 1873 byla škola rozšířena na dvojtřídní a roku 1893 přestěhována na nové (současné) místo. Hasičský sbor byl v Drnovicích založen učitelem Tomášem Sochorem v roce 1893. Od roku 1908 působí v obci Sokol.

Významné památky: původně raně barokní (z druhé poloviny 17. století) a v první čtvrtině 18. století přestavěný farní kostel sv. Vavřince, sochy sv. Floriána (z roku 1755) a sv. Jana Nepomuckého (z roku 1738) před kostelem, Boží muka u Lesní správy, dřevěný kříž s plechovým korpusem a Boží muka na Frédech.

Daleko za hranice regionu se zapsaly Drnovice v posledních desetiletích do povědomí veřejnosti především aktivitami fotbalového klubu. Jeho bohatá historie se začala psát 5. března 1932 v místním hostinci U Adlerů, kde proběhla ustavující valná hromada. V 90. letech 20. století postoupil klub dokonce do nejvyšší fotbalové soutěže, v Drnovicích byly sehrány i zápasy Poháru UEFA. V obci byl vybudován moderní fotbalový stadion s kapacitou 8000 diváků. Megalomanský projekt však posléze zkrachoval.

Pokud Vás zajímá bohatá historie Drnovic, doporučujeme Vám obsáhlou výpravnou knihu Drnovice – příroda, historie, současnost.