Stanovy

Drnka, z. s.

Stanovy spolku

 

Čl. 1
Název, sídlo a forma

Název: Drnka, z. s.

Sídlo: Drnovice č. 171, 683 04

IČ: 70284474

Spolek Drnka, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou, vzniklou jako občanské sdružení dne 18. 11. 1999, považovanou dle ust. § 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. za spolek.

Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým, veřejně prospěšným svazkem občanů, v němž se sdružují členové s cílem vykonávání a podpory aktivit, souvisejících s naplňováním účelů spolku.

Čl. 3
Účely spolku

Základními účely spolku jsou:

 • a) ochrana přírody a krajiny,
 • b) rozvoj a podpora společenského a kulturního života obce Drnovice a regionu,
 • c) aktivity v oblasti vlastivědného bádání,
 • d) ediční činnost,
 • e) aktivity sportovní a turistické,
 • f) rozvoj spolupráce mezi místními, regionálními a ostatními spolky a organizacemi.
Čl. 4
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 • a) praktická činnost v ochraně přírody a krajiny,
 • b) účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny,
 • c) pořádání poznávacích a vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, besedy, vycházky, exkurze ap.),
 • d) pořádání společenských a kulturních akcí (výstavy, koncerty, divadelní představení, plesy ap.),
 • e) pořádání sportovních a turistických akcí (soutěže, turnaje, vycházky, výlety),
 • f) vydávání publikací, knih, vzdělávacích a popularizačních materiálů,
 • g) příležitostná výdělečná činnost k podpoře statutárních účelů spolku.
Čl.  5
Vznik členství ve spolku
 • a) Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.
 • b) Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. (Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.)
 • c) Rada spolku rozhoduje o přijetí na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
Čl.  6
Práva a povinnosti členů spolku

1. Člen spolku má právo zejména:

 • a) účastnit se veškeré činnosti spolku,
 • b) volit Radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 • c) posuzovat a schvalovat dokumenty o činnosti spolku,
 • d) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,
 • e) užívat výhod poskytovaných spolkem svým členům.

2. Člen spolku je povinen zejména:

 • a) dodržovat stanovy a dbát na dobré jméno spolku,
 • b) plnit povinnosti uložené orgány spolku,
 • c) účastnit se práce spolku,
 • d) zodpovědně vykonávat funkce do kterých byl zvolen,
 • e) hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí,
 • f) sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce
 • g) do 31. března běžného roku zaplatit členské příspěvky na kalendářní rok ve výši stanovené Radou spolku.
Čl. 7
Zánik členství

Členství zaniká:

 • a) vystoupením na základě písemného oznámení člena o ukončení členství ve spolku,
 • b) úmrtím člena,
 • c) vyloučením člena rozhodnutím rady spolku pro hrubé porušování stanov,
 • d) dnem 1. dubna kalendářního roku, na který nemá člen zaplacen členský příspěvek.
Čl. 8
Orgány spolku

Orgány spolku jsou Sněm, Rada, Předseda, Tajemník a Revizní komise.

1. Sněm:

 • a) Všichni členové spolku tvoří Sněm, který je nejvyšším orgánem spolku.
 • b) Sněm svolává Rada spolku nebo předseda dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada nebo předseda svolává Sněm vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku. Termín jeho konání oznámí spolu s místem konání a programem jednání všem členům alespoň 10 dnů předem.
 • c) Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
 • d) Není-li Sněm schopný se usnášet, svolá Rada spolku náhradní Sněm do jednoho měsíce ode dne původního konání. Tento opakovaný Sněm je usnášeníschopný bez ohledu na počet přítomných členů.
 • e) Sněm přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. O zániku spolku s likvidací nebo jeho přeměně nebo změně stanov rozhoduje kvalifikovanou většinou.
 • f) Sněm volí na pětileté funkční období nejméně pětičlennou Radu spolku, případně tuto Radu odvolává.
 • g) Sněm volí na pětileté funkční období tříčlennou Revizní komisi.
 • h) Sněm schvaluje zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období.
 • i) Sněm schvaluje případnou koncepci činnosti spolku a rozvoje do budoucna.
 • j) Sněm schvaluje plán činnosti a rozpočet spolku na příští období.
 • k) Sněm rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
 • l) Z jednání Sněmu se pořizuje písemný zápis, jehož správnost potvrzují svým podpisem přítomní členové Revizní komise.

2. Rada:

 • a) Činnost spolku mezi zasedáními Sněmu řídí Rada, která má nejméně pět členů. Členové rady jsou voleni na pětileté funkční období Sněmem.
 • b) Členství v Radě zaniká: podáním písemného odstoupení z funkce, odvoláním Sněmem nebo  zánikem členství ve spolku.
 • b) Rada se schází dle potřeby, nejméně však třikrát ročně. Zasedání Rady svolává Předseda nebo Tajemník spolku.
 • c) Rada spolku přijímá všechna rozhodnutí nadpoloviční většinou všech svých členů a za přítomnosti Předsedy spolku.
 • d) Rada volí ze svého středu Předsedu a Tajemníka spolku. V kompetenci Rady je také Předsedu a Tajemníka odvolat.
 • e) Rada rozhoduje o přijetí nových členů.
 • f) Rada stanovuje výši členských příspěvků.
 • g) Rada zpracovává podklady pro rozhodování Sněmu, zejména zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za předchozí období, plán činnosti a rozpočet na příští období.
 • h) Rada dohlíží na vedení hospodářské a účetní evidence spolku.
 • e) Z jednání Rady se pořizuje písemný zápis, jehož správnost potvrzují svým podpisem přítomní členové Rady.

3. Předseda:

 • a) Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený a odvolávaný Radou spolku.
 • b) Předseda disponuje bankovním účtem a pokladní hotovostí.
 • c) Předseda o svém konání průběžně informuje Radu.
 • d) Předseda svolává a řídí jednání Rady a Sněmu.
 • e) Předseda vede evidenci členů spolku, pořizuje a archivuje zápisy z jednání Rady a Sněmu.
 • f) Předsednictví členu zaniká: podáním písemného odstoupení z funkce, odvoláním Radou nebo zánikem členství ve spolku.

4. Tajemník:

 • a) Po písemném pověření Radou sdružení zastupuje Předsedu v době jeho nepřítomnosti. Jeho funkční období je pětileté. Tajemník je volený a odvolávaný Radou spolku.
 • b) Funkce Tajemníka členu zaniká: podáním písemného odstoupení z funkce, odvoláním Radou nebo zánikem členství ve spolku.

5. Revizní komise:

 • a) Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení. Její členové jsou voleni Sněmem, kterému za svoji činnost odpovídají.
 • b) Revizní komise má nejméně tři členy.
 • c) Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením spolku, upozorňuje Radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně.
 • d) Pro zasedání Sněmu vypracovává revizní komise písemnou zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.
 • e) Členství v Revizní komisi zaniká: podáním písemného odstoupení z funkce, odvoláním Sněmem nebo zánikem členství ve spolku.
Čl. 9
Majetek a hospodaření spolku
 • a) Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků, výnosů vlastní činnosti, darů od fyzických a právnických osob a získanými granty.
 • b) Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 • c) S průběžnými výsledky hospodaření seznamuje Předseda členy Rady spolku na každém jednání Rady.
 • d) S výsledky hospodaření seznamuje Rada členy spolku na každém jednání Sněmu.
 • e) O výsledcích revizí a kontrolní činnosti hospodaření spolku podává Revizní komise zprávu na každém jednání Sněmu.
 • f) Majetek, který vlastní nebo nabude spolek, je vlastnictvím spolku jako celku.
 • g) Spolek se při hospodaření řídí obecně platnými předpisy a usneseními Rady a Sněmu spolku.
 • h) Za hospodaření spolku odpovídá Rada, která každoročně předkládá Sněmu zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.
 • i) V případě zániku spolku rozhodne Sněm o předání majetku spolku jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti nebo obci Drnovice.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
 • a) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 • b) Stanovy byly schváleny na jednání Sněmu spolku 10. listopadu 2015 v Restauraci Sport v Drnovicích. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.